Bindend advies bouwproblemen

Met een bindend advies snel duidelijkheid

U heeft uw kantoor laten verbouwen of een badkamer door een aannemer Tijdens het werk of bij oplevering klopt er van alles niet. Of uw opdrachtgever stelt te hoge eisen aan u als aannemer of klusser. De consument betaald de factuur niet of u als aannemer staat op het punt het werk te staken.  Hoe kan een bindend advies helpen?

Wat is een ‘bindend advies’?

Dit is mijn oordeel ... Een bindend bouwkundig advies is een alternatieve manier om bouwgeschillen, verbouwgeschillen en bouwconflicten te beslechten, zonder tussenkomst van een rechter. Het vindt zijn oorsprong in de bouw, maar wordt inmiddels voor allerlei soorten bouwgeschillen, verbouwgeschillen en bouwconflicten gebruikt. Denk aan de badkamer die slecht is betegeld, slecht uitgevoerd stukadoorswerk of de keuken die niet voldoet aan de overeenkomst of verwachting.. Ook  ‘De Rijdende Rechter’ geeft een bindende uitspraak nadat partijen een ‘bindendadviesovereenkomst’ hebben getekend.

Hoe werkt een bindend advies?

Waar twee vechten zijn vaak twee schuld is vaak het principe. Samen optrekken in een bouwgeschil ofBindend advies verbouwgeschil. Als partijen er niet uitkomen, gaan ze samen op zoek naar een oplossing van het geschil. Ze zoeken dan een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur ofwel een ‘bindend bouwkundig adviseur’, (zaakdeskundige) die een voor hen bindende uitspraak zal kunnen en mogen doen. Deze bindend register bouwkundig inspecteur, ook wel arbiter genoemd, is vaak een deskundige in de betreffende branche of op een bepaald vakgebied. Aangesloten bij een branche of beroepsorganisatie zoals stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.

Waar vindt u erkend bindend bouwkundig adviseur? Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI)  kan partijen helpen aan een gespecialiseerd bouwdeskundige inzake een bindend advies (bindend bouwkundig advies) Op de website van het Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs  (www.nrbi.nl) vindt u register bouwkundig inspecteurs binnen de Expertisekamer deskundigen onderzoek. Of neem contact op met het NRBI bij de benoeming van een onafhankelijk bouwdeskundige/ bindend adviseur. 

Vaststellingsovereenkomst | Bindende overeenkomst

Bindende overeenkomst ookwel een vaststellingsovereenkomst is benodigd. Om een uitspraak te krijgen die voor beide partijen bindend is, moeten partijen een ‘bindendadviesovereenkomst’ ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, beide akkoord gaan met de benoeming van een of meerdere register bouwkundidig inspecteurs. en deze te ondertekenen. Hiermee leggen zij zich vast ‘het advies’ van de gekozen register bouwdeskundige te accepteren én op de volgen. De uitkomst móet dus nageleefd worden. 

Wettelijke regels. In de wet staat aan welke ‘spel­­regels’ een bindendadviesovereenkomst moet voldoen (Boek 7, Titel 15 Burgerlijk Wetboek). De overeenkomst via stichting NRBI is opgesteld om de onafhankelijkheid van alle betrokken partijen te waarborgen. Heeft u een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict? Neem dan contact met stichting NRBI op. 

Voordelen van een bindend advies

  • Helder en vertrouwelijk. Het bindend advies (de uitspraak) gebeurt op een manier die beide partijen vooraf kennen en aanvaarden. Zij weten dus waar ze aan toe zijn. De procedure is niet openbaar en is dus vertrouwelijk.
  • Snelheid en maatwerk. Afhankelijk van het onderwerp van het bouwgeschil of verbouwgeschil, kan direct een onafhankelijke en onpartijdige derde (deskundige) aangewezen worden die gespecialiseerd is in deze problematiek. Dit betekent veel tijdwinst!
  • Informeel en laagdrempelig. De deskundige gaat ter plekke kijken in aanwezigheid van beide partijen om zo een goed beeld te krijgen van de discussiepunten. Hierbij kunnen beide partijen hun standpunten naar voren brengen. Partijen worden in het kader van hoor en wederhoor aangehoord. 
  • Commercieel belang. Partijen staan minder ‘star’ tegenover elkaar, waardoor ze samen sneller tot een oplossing komen en mogelijk in de toekomst vaker zaken met elkaar willen blijven doen.

Als één partij het advies niet nakomt?

Vernietiging van de in het bindend advies gegeven beslissing(en), zoals bedoeld in artikel 7:904 van het Burgerlijk Wetboek, kan alleen plaatsvinden als de vaststellingsovereenkomst van stichting NRBI is gebruikt door een onafhankelijke (juridische) Arbiter binnen het scheidsgerecht. 

Arbitrageovereenkomst: Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een vaststellingsovereenkomst  (het bindend advies), dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht worden door het scheidsgerecht, bestaande uit een of drie onafhankelijke Arbiters (zelf gekozen rechters) gekozen uit het bestand van stichting NRBI of externe arbiters uit België. 

Bij gebreke van overeenstemming vanuit een bindend advies tussen de partijen geschiedt de aanstelling en/of de vervanging door de administrateur-lijstbeheerder. Het scheidsgerecht organiseert het verloop van de werkzaamheden en begroot de (provisie voor de) arbitragekosten. Deze clausule vervangt alle aansluitende bevoegdheden. Daartoe moet het bindend advies op straffe van niet ontvankelijkheid binnen twee maanden na de uitspraak, aan het scheidsgerecht worden voorgelegd. Vernietiging is alleen mogelijk, indien gebondenheid aan het bindend advies, in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan, in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Geschillenbeslechting door middel van een bindend advies via stichting NRBIbiedt vele voordelen ten opzichte van een lange en complexe procedure bij de rechtbank. De procedure is helder, snel en laagdrempelig en bespaart kosten en een langdurig juridisch traject. Wil je het bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflicht oplossen? Laat dan een deskundigenonderzoek uitvoeren met een bindend advies.

Vraag naar de mogelijkheden bij stichting NRBI.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden