Privacy Statement

Privacyverklaring Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI)

Het NRBI verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. Verantwoordelijke Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kan de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Dit houdt in dat Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Persoonsgegevens Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, aanvrager of Register Bouwkundig Inspecteur die lid zijn van de stichting. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs gebruikt o.a. naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres (kortom: de contactgegevens en bedrijfsgegevens) om de Register Bouwkundig Inspecteur vindbaar en boekbaar te maken voor een natuurlijk persoon voor de bemiddeling t.b.v. uitvoering van opdrachten tussen de Register Bouwkundig Inspecteur en zijn of haar opdrachtgever.

Grondslag van de verwerking:

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de transparantie en vindbaarheid van de register Bouwkundig Inspecteur en uitvoering van een overeenkomst tussen de Register Bouwkundig Inspecteur en partijen.  In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten m.b.t. transparantie, vindbaarheid, boekbaarheid van Register Bouwkundig Inspecteurs en aanvragers hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft gevonden en afgenomen, wij u als NRBI kunnen informeren over een vergelijkbare product en/of expertise diensten, zodat u op de hoogte bent van de expertises die Register Bouwkundig Inspecteurs voor u ten uitvoer kunnen brengen.

Doel van de verwerking:

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs verwerkt de gegevens om de overeenkomst tot dienstverlening tussen Register Bouwkundig Inspecteurs en partijen mogelijk te maken. Voor het optimaal tot stand komen van dienstverleningen tussen partijen zijn uw persoons- uitingen en  bedrijfsgegevens nodig voor online platforms zoals www.nrbi.nl, www.lextool.eu, www.i-nl.nl en www.expertiseregister.nl en andere onlineplatforms die gebruik maken van de software LEXtool. Daarnaast gebruikt Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs de gegevens voor innovatie- en marketingactiviteiten. 

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs beschermt, verzamelt en verwerkt alle overige gegevens die u met ons deelt en die bijdragen aan een optimale service van huidige en toekomstige expertise diensten van Register Bouwkundig Inspecteurs of andere experts.

Beveiliging persoonsgegevens:

Artikel 24 van de AVG verplicht Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zet daartoe alle mogelijke technische middelen in zoals antivirus-, spam-, malware- en overige technieken zoals www.lextool.eu waar uw persoonsgegevens alleen zichtbaar zijn achter een track and trace portal. 

Bewaartermijn:

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs bewaart uw persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform wettelijke bewaartermijnen. Daarom is het wenselijk uw contactgegevens te bewaren. Na intrekking van uw toestemming zullen uw gegevens definitief verwijderd worden in systemen en rapportages. 

Uitwisseling

De gegevens kunnen worden verstuurd naar derden. Dit gebeurt alleen als deze derden betrokken zijn bij de tot stand komen van de opdracht of direct betrokken zijn of moeten zijn ten uitvoer van een expertise van een Register Bouwkundig Inspecteur. In het kader van keuzevrijheid en transparantie worden profielen van Register Bouwkundig Inspecteurs getoond. Derden hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd.

Website en cookies 

Aan de samenstelling en inhoud van de website besteedt Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs veel zorg. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan. Ook niet voor de gevolgen van handelingen, op basis van de informatie hierop. Daarbij maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Dit betekent dat voorkeuren, zoekinformatie, IP-adressen en dergelijke wordt opgeslagen. Ons actuele cookiestatement staat op onze website. 

Uw privacy rechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op rectificatie en wissing van gegevens van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG). Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen. 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs behandelt uw verzoek binnen 6 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs B.V., o.v.v. inzageverzoek AVG, ten kantore Zomertaling 131-16 6601 DW Wijchen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2019.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden