Kwaliteit door toezicht

Een gecertificeerd bouwkundig inspecteur wordt bij de toelating tot het NRBI inhoudelijk getoetst op een aantal onderdelen, o.a. op de relevante werkervaring bij het inspecteren van woningen en aanwezige (bouwkundige) kennis. Het is van belang dat bij de toetreding goed gekeken wordt naar de vakbekwaamheid van de bouwkundig inspecteur. Een Register Bouwkundig Inspecteur is immers een persoonscertificatie, niet op bedrijfsniveau. Omdat de toepassing van zijn of haar kennis en kunde nog belangrijker is wordt in de praktijk gecontroleerd of deze inspecteur op de juiste wijze een inspectie uitvoert en rapporteert op de manier zoals het NRBI dit verwacht. 

Valideren van inspecties

Voor het valideren van inspecties, het vaststellen van de basiskwaliteit, maakt het NRBI gebruik van de kennis & kunde van een service provider, Inspectiemanagement Nederland (www.i-nl.nl). Deze serviceprovider toetst (steekproefsgewijs) voor stichting NRBI of de aangesloten Register Bouwkundig Inspecteur zijn of haar werkzaamheden uitvoert volgens de door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen bij bouwkundig inspecteren.

Een bouwkundige inspectie uitgevoerd door een Register Bouwkundig Inspecteur geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten. Van een Register Bouwkundig Inspecteur mag redelijkerwijs verwacht worden dat zijn rapportages goed inzicht geven in de bouwkundige staat van het geïnspecteerde vastgoedobject.

Iedere bouwkundig inspecteur wordt periodiek "in het veld" bezocht om te toetsen of deze een goede werkwijze hanteert en rapporteert wat gerapporteerd moet worden. Daarnaast worden per jaar een aantal rapporten, zogeheten bureau-audits, gecontroleerd op een juiste toepassing van het inspecteren en rapporteren.

Bureau en veldaudits

Dit betekent dat de toezichthouder (I-NL) alle inspecteurs steeksproefgewijs in het "veld" beoordeeld (veldaudits) en tevens ook een aantal rapportcontroles per jaar per inspecteur (bureauaudits) uitvoert. Deze controle is nodig om toezicht te houden op de kwaliteit van rapportage en om consequent te werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele inspectiemanagementproces. Zodoende borgt het NRBI de kwaliteit van de aangesloten (leden) register bouwkundig inspecteurs.

Gevalideerde reviews Bouwkundig Inspecteurs

Voor het valideren van de Register Bouwkundig Inspecteur, het vaststellen van de kennis en kunde maar ook gedragingen in het veld, maakt het NRBI gebruik van een review tool. Auditors, Consumenten, intermediairs en andere marktpartijen kunnen na de uitgevoerde bouwkundige dienst een beoordeling achter laten.

Middels deze beoordelingen kan stichting NRBI en zijn of haar toezichthouder beter de gedragingingen van de Register Bouwkundig Inspecteur toetsen of de Register Bouwkundig Inspecteur zijn of haar werkzaamheden uitvoert conform door het NRBI opgestelde eisen, richtlijnen en beroeps en gedragscode.

Iedere bouwkundig inspecteur wordt "vanuit de ervaringen klant en intermediair" beoordeeld. Een goed validatie instrument om de gedragingen van een Rbi'er te toetsen.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden