Klachtplicht verborgen gebrek

Op grond van de wet ( artikel 7: 23 BW ) dient een koper die een verborgen gebrek aan het geleverde constateert 'binnen bekwame tijd' het verborgen gebrek te melden aan de verkoper. Het is de vraag wat onder het begrip 'binnen bekwame tijd' dient te worden verstaan. Uit genoemd wetsartikel volgt dat een melding van het verborgen gebrek aan verkoper in ieder geval op tijd is als dit plaatsvindt binnen binnen 2 maanden nadat het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Wij adviseren kopers daarom bij voorkeur binnen 2 maanden onderbouwd middels een verborgen gebreken onderzoek te reclameren bij verkoper in geval van een verborgen gebrek.

Verborgen gebreken na 2 maanden? 
Een klacht ná 2 maanden na ontdekking van verborgen gebreken (of nadat het verborgen gebrek had kunnen worden ontdekt) is niet per definitie té laat. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en soort verborgen gebreken die zijn ontdekt. Dan kan ook dan de klacht m.b.t. het verborgen gebrek nog op tijd zijn. Dit volgt uit reeds uitgevoerde rechtspraak van de Hoge Raad en diverse lagere katon rechters (uitspraken).

Verborgen gebreken dient een koper na twee maanden schriftelijk aantoonbaar te melden aan verkoper. De koper zal dan binnen een redelijke termijn de verborgen gebreken aan te tonen door de verborgen gebreken te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door een register bouwkundig inspecteur die werkt volgens bepaalde beroeps en gedragscode en die de procedure kent. Hoor en wederhoor:

Hoor en wederhoor: De koper dient bij een verborgen gebreken onderzoek de verkoper schrijftelijk aantoonbaar op de hoogte te stellen van het verborgen gebreken onderzoek. De verkoper dient in de gelegenheid gesteld te worden om aan het onderzoek deel te nemen. Zo kan de register bouwkundig inspecteur beide verhalen aanhoren en een onafhankelijk onderzoek inzetten. komt de verkoper niet dan verliest hij of zij een deel het recht van spreken. Overleg altijd met een jurist of advocaat m.b.t. de juridische vraagstelling en of hoor en wederhoor van toepassing is.

Maar ook in dat laatste geval adviseren wij de koper op de hoogte te stellen van het verborgengebrek en daarbij aan te geven dat het gebrek nader wordt onderzocht, waarna verkoper van de uitkomsten van het onderzoek op de hoogte zal worden gesteld.

Verjaringstermijn Verbrogen gebreken: Als de verkoper niet bereid blijkt na het verborgen gebreken onderzoek het geconstateerde verborgengebrek te herstellen of de koper daarvoor schadeloos te stellen, kan de koper overwegen de zaak voor de rechter te brengen. De koper dient dit binnen uiterlijk twee jaar na de hiervoor bedoelde mededeling van de klacht een procedure bij de rechter te starten. Doet koper dit niet binnen genoemde 2 jaar dan zijn zijn rechten verjaard. Wij adviseren dan ook het verjaringstermijn tijdig te stuiten. 

Uiteraard is het altijd verstandig bewijs te hebben van de melding van de klacht. Een aangetekend schrijven met daarin vermelding van het verborgen gebrek ligt daarom het meeste voor de hand.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden