ALV webgemeenschap NRBI

Preambule

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Webgemeenschap lextool waarvan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs gebruik maakt. De Webgemeenschappen www.lextool.eu worden u en de Rbi-ers kosteloos aangeboden door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs en dienen als communicatieplatform tussen Gebruikers. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid voor het gebruik van de Webgemeenschap lextool. 

 • Afkortingen:
  Webgemeeenschap: Een online track and trace tool www.lextool.eu waar aanvragers, intermediairs, Rbi-ers in een leanproces werken. 
  Rbi-er : Een register Bouwkundig Inspecteur
  Gebruiker: Aanvrager, opdrachtgever, intermediair, Rbi-er, Auditor NRBI, planning medewerker, expertise regisseur.
  NRBI: Nederlands register Bouwkundig Inspecteurs
 • Inloggen webgemeenschap / lextool
  Het inloggen van de webgemeenschap ofwel lextool kan op https://login.lextool.eu/NRBIwww.lextool.eu  of via een serviceprovider of partnerwebsite of tools.

 


 
Artikel 1 Definities

 • 1.1 Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.   Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, statutair gevestigd te Wijchen Zomertaling 131 unit 16 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 69883718,
 • 1.2 Gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Webgemeenschap communiceert met andere Gebruikers.
 • 1.3 Webgemeenschap: het door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs beschikbaar gestelde (discussie)forum,  gespreksgroep, informatiegroep, communities of enige andere vorm van berichtgevings – of communicatiesysteem ofwel lextool.
 • 1.4 Account lextool: de mogelijkheid om Rbi-ers te vinden, aan te vragen en te boeken voor fixedprice dienst verleningen en offertetrajecten waar de aanvraag volgbaar is. Del lextool, de mobiele widget app, online widget, expert-app en/of Webgemeenschap.

 
 
Artikel 2 Verplichtingen Gebruiker

 • 2.1 Door gebruik te maken van de Webgemeenschap (lextool) verplicht de Gebruiker enkel te communiceren over onderwerpen die verband houden met de betreffende Webgemeenschap.
 • 2.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
 • 2.3 Het is de Gebruiker verboden om persoonlijke gegevens, waarmee Gebruikers buiten Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs en/.of de Webgemeenschap om, contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Webgemeenschap  te plaatsen.
 • 2.4 Het is de Gebruiker verboden om berichten te plaatsen die:  Beledigend, haatdragend en/of bedreigend zijn; Van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard zijn; Die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In strijd zijn met enige doelstelling van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs en/of (een) Webgemeenschap (lextool); dienen ter promotie van een concurrent van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs of op enige andere wijze dient per promotie van een onderneming. Strijdig zijn met enige wet- of regelgeving of algemene fatsoensnormen. 
 • 2.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Webgemeenschap te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.
 • 2.6 De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Webgemeenschap kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient men in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
 • 2.7 Het is de Gebruiker verboden enige bestanden naar de servers te uploaden welke beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten, tenzij deze intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker toebehoren. Het in de vorige zin bepaalde is eveneens van toepassing op bestanden welke door een andere Gebruiker in een andere Webgemeenschap is geplaatst en door een Gebruiker wederom wordt geplaatst en waarvan de betreffende Gebruiker weet of behoort te weten dat dergelijke bestanden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • 2.8 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de Webgemeenschappen.
 • 2.9 De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.
 • 2.10 De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan eigenaar van de lextool en andere Gebruikers.
 • 2.11 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt via de Webgemeenschappen met Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie. 

 
Artikel 3 Rechten & verplichtingen Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs

 • 3.1 Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is te allen tijd gerechtigd een Gebruiker de toegang tot alle Webgemeenschappen te ontzeggen zonder opgave van redenen. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zal in beginsel slechts overgaan tot ontzegging van de toegang indien zich daar gewichtige redenen voor aandienen.
 • 3.2 Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is gerechtigd alle inhoud welke door Gebruikers wordt geplaatst in de Webgemeenschappen te bewerken of te verwijderen. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is echter niet verplicht de geplaatste inhoud te controleren en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een Gebruiker mocht lijden als gevolg van geplaatste inhoud.
 • 3.3 Door inhoud te plaatsen via de Webgemeenschappen geeft de Gebruiker Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs toestemming de betreffende inhoud te gebruiken, wijzigen, kopiëren, door te sturen, openbaar te verspreiden, te publiceren, middels een sublicentie in concessie geven aan derde, over te dragen of te verkopen.
 • 3.4 De rechten welke op grond van artikel
 • 3.3 aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs worden toegekend betreffen een eeuwigdurend niet-exclusief licentierecht welke door de Gebruiker aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs worden toegekend.
 • 3.5 De inhoud welke via de Webgemeenschappen wordt geplaats nimmer de noodzakelijk zienswijze van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs en/of haar partners. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden voor inhoud die wordt geplaatst via de Webgemeenschappen.
 • 3.6 Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud de Webgemeenschappen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.
 • 3.7 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs aan de Gebruiker ter beschikking gestelde, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs of diens licentiegevers.
 • 3.8 De in artikel 3.7 omschreven eigendomsrechten van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 • 3.9 Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs van ten minste duizend Euro. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs behoudt daarnaast haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 • 3.10 Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers via de Webgemeenschappen.
 • 3.11 Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) via de Webgemeenschappen.
   
   
  Artikel 4 Toepasselijk recht en geschil
 • 4.1 Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, waarbij Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.
 • 4.2 Eventuele geschillen welke ontstaan tussen Gebruikers onderling welke ontstaan als gevolg van het gebruik van de Webgemeenschappen zullen door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs worden beoordeeld volgens de klachten procedure binnen de regelementen. De beoordeling en de eventueel daaraan verbonden gevolgen zijn bindend.
 • 4.3 Op alles rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden