Grenzen validatie contra bouwexpertise

De validatie-instituten zijn verantwoordelijk voor het (steekproef) valideren van de door bouwkundig inspecteur aangeboden bouwkundige (contra) inspectierapporten. Niet altijd is het even duidelijk of een aangeboden bouwkundig inspectie wel of niet voor validatie in aanmerking komt. In de afgelopen maanden hebben de validatie-instituut, geldverstrekkers, NRBI en Register Bouwkundig Inspecteurs intensief overleg gevoerd over het container begrip bouwkundige inspectie m.b.t. bouwkundige contra expertise om hierover duidelijke en eensluidende afspraken te maken.

Het doel van deze handreiking is dan ook om ten aanzien van verschillende begrippen bouwkundige inspectie (container begrip) in de praktijk voorkomende situaties duidelijk te maken wanneer een validatie instituut een aangeboden (contra) bouwkundig rapport wel of niet zal of kunnen valideren. Met deze handreiking heeft de register bouwkundig inspecteur op voorhand inzicht of het aanbieden van een bouwkundig contra expertise rapport ter validatie zinvol is.
Voor de geldverstrekkers en opdrachtgevers geldt dat in enkele van de hierna beschreven situaties geen gevalideerde bouwkundige inspectierapporten aan de register bouwkundig inspecteurs gevraagd kunnen worden. Het is aan de register bouwkundig inspecteur om in een dergelijk geval eventueel een niet gevalideerd bouwkundige inspectierapport uit te brengen. Bij zijn besluit daaromtrent zal hij de gedracgs code expertise organisaties en Gedrags- en beroepsregels van de stichting en regelementen NRBI in ogenschouw moet nemen.

Algemene uitgangspunten:
De bouwkundig inspecteur die een contra bouwexpertise inspectie met daarbij behorende inspectierapport wil opstellen om dat vervolgens ook te laten valideren door één van de validatie instituten, staat ingeschreven in de expertise Kamer ‘contra bouwexpertise’ van het Register van NRBI, tenzij uit de beschrijving hierna uitdrukkelijk anders blijkt. Waar gesproken wordt over de Kamers ‘CBE’ en worden bedoeld de Kamer ‘’ respectievelijk de Kamer ‘Contra bouwexpertise van het Register van NRBI. Wanneer er sprake is van een of meerdere expertises, wordt de bouwkundig inspecteur verondersteld per een of meerdere gebreken een bouwkundige (contra) inspectierapport op te stellen om aan te tonen of er bouwgebreken al dan niet aanwezig zijn. De register bouwkundig inspecteur kan van de opdrachtgever de opdracht hebben ontvangen om naast de standaard contra expertise (contra vaststelling van de bouwgebreken) ook in het kader van (bouw) geschillen met bijzondere uitgangspunten mee te nemen of specialistich onderzoek te verrichten.

De mogelijkheid bestaat dat geldverstrekkers, verzekeraars en validatie instituut in hun acceptatiebeleid het hanteren van bepaalde bijzondere uitgangspunten (specialistische onderzoeken) uitsluiten bij de beoordeling van een verzekering en/of financieringsaanvraag. De Register Bouwkundig Inspecteur aanvaard de expertise met het risico dat deze niet geaccepteerd worden.

Verzekeraars:
De register bouwkundig inspecteur die in aanmerking wil komen om als expert op te treden voor verzekeraars dient aangesloten te zijn bij het NIVRE of vergelijkbare organisaties zoals het NRBI. Contra expertise, schade expertise waar ook vaak een bouwgebreken onderzoek voor wordt toegepast dient in het geval van zich te conformeren aan de gedragscode expertise organisaties en de beroeps en gedragscode van de stichting.

Situaties:

1. Bouwkundige contra expertise
Een bouwkundig contra expertise inspectierapport betreffende een opname van een of meerdere specifieke bouwgebreken en/of (ge)bouwschades met als doel ‘in contra bouwkundige schades in kaart te brengen en/of te beoordelen’ kan niet worden gevalideerd. Mits:

a: Het alleen gaat om de (verzekering) polisvoorwaarden betreft. Deze validatie m.b.t. de polisvoorwaarden en de vraag heb ik recht op contra expertise door een register bouwkundig inspecteur dient vooraf schriftelijk met alle stukken (polisvoorwaarden, expertise rapport verzekeraar) aangevraagd te worden aan een juridisch expert binnen de aangesloten validatie instituut. De kosten worden vooraf u kenbaar gemaakt.

2: Garantie kosten contra bouwexpertise
De register bouwkundig expert die de opdracht aanvaard om een contra bouwgerelateerde expertise ten uitvoer te brengen geeft zijn of haar de de zekerheid dat de kosten worden vergoed door de verzekeraar. Geen vergoeding van de verzekeraar geen vergoeding voor de register bouwkundig inspecteur. Een contra expertise (ge)bouwschade is niet valideerbaar.

Zoekt u een erkend register bouwkundig inspecteur. Gebruik ons zoeksysteem NRBI

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden