Aannemer levert slecht werk

De aannemer levert slecht werk of levert slecht werk af? 

U heeft (ver) bouwschade. Hoe verhaalt u dit bij de aannemer of klusser?

U heeft mooie plannen voor uw de nieuwbouw of verbouw, maar uw aannemer levert geen goed werk of levert het werk niet goed af. U wijst de aannemer of klusbedrijf op de bouwgebreken, oplevergebreken en geeft hem nog een redelijke herstel termijn om de bouwkundige gebreken te herstellen, maar de aannemer komt niet meer of reageert niet meer en u blijft achter met de bouwschadeschade en belandt en een (ver)bouwconflict. 

Wat te doen als de aannemer Slecht werk aflevert of slechtwerk maakt?

Tijdens de werkzaamheden ziet u dat de aannemer slecht werk maakt of u twijfelt of de werkzaamheden voor de oplevering zijn uitgevoerd. Dan is het raadzaam om door een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur het werk te laten toetsen. Een gecertificeerde bouwkundig inspecteur toets het slecht uitgevoerde werk door de aannemer op bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk. Mochten er bouwgebreken of oplevergebreken zijn kunt u de aannemer in onderbouwd gebreke stellen. 

Tip! Het beste is om samen met de register bouwkundig inspecteur en uw aannemer of klusser gezamelijk te beoordelen. Bij een conflict met de aannemer dient u dan schriftelijk aantoonbaar in het kader van hoor en wederhoor uitnodigen. Vragen hierover neem dan contact met Stichting NRBI op.

Aannemer komt er niet meer in?.

Aannemer komt niet meer of komt er niet meer in? Als een aannemer of klusbedrijf de werkzaamheden ronduitAannemer levert slecht werk slecht heeft afgeleverd is het een begrijpelijke emotionele reactie, de aannemer komt er niet meer in. U weigert de aannemer toegang tot uw woning. U bent tenslotte klaar met deze slechte aannemer. Maar de vraag is of dit een slimme juridische keuze is. Vaak is een aannemer m.b.t. termijnen voorruit betaald voor de te verrichten werkzaamheden,  En als u weinig tot niets geleverd heeftt gekregen, of dat de aannemer slecht werk heeft geleverd waardoor u mogelijke meer herstelschade heeft, heeft u naar alle waarschijnlijkheid meer financiele schade. En dit dient u vooraf eerst in kaart gebracht te worden alvorens de aannemer er niet meer in komt. Immers dient u rekening te houden met het recht op herstel. 

Herstel gebreken door aannemer

Volgens artikel 6:58 BW komt u als schuldeiser in verzuim als u nakoming van de verbintenis verhindert doordat u uw medewerking niet verleent, of u nakoming belet. De aannemer niet meer binnen laten en letterlijk buiten de deur zetten kan u dus indirect en directe financiele schade opleveren. Het recht op herstel kan men niet zonder onderbouwing afnemen. 

De aannemer het recht de gebreken te herstellen

Veel aannemers zijn zeer bekend met art. 7:759 BW wat stelt dat indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, u, tenzij dit in verband met de omstandigheden niet van u kan worden gevergd, de gelegenheid moet geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. De aannemer zal aansprakelijk blijven voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.

Aannemer in gebreken stellen

Als u de aannemer de kans heeft gegeven het bouwgebrek of oplevergebreken binnen redelijke termijn te herstellen en de aannemer in gebreke hebt gesteld, maar hij laat niks van zich horen, komt niet of of lost het de gebreken niet op, dan is uw aannemer in verzuim. Op dat moment dient u schriftelijk aantoonbaar te maken dat de aannemer in gebreken blijft. Door dit goed onderbouwd te doen kunt u de aannemer berichten dat hij niet langer in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te herstellen en de werkzaamheden zal moeten afronden. De aannemer in gebreken stellen en laten herstellen door derden kan pas als u aantoonbaar er alles aan heeft gedaan de slechte aannemer in beweging te krijgen. 

Een andere aannemer inhuren bij slechte aannemer

Als de aannemer verzuimd in het herstel of uitvoering en u heeft de aannemer schriftelijk aantoonbaar onderbouwd

Aannemer maakt slecht werk

 in gebreken gesteld. Dan kunt u de (herstel)werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. Dit kan alleen als er bijvoorbeeld een bouwgebreken onderzoek is uitgevoerd die alles in kaart heeft gebreacht met herstelkosten door derden. Hierdoor kunt u eventuele betaaltermijnen onderbouwd achterhouden en herstel kosten door derden claimen bij de aannemer.  Als u nog steeds wilt dat deze aannemer het gebrek oplost kunt u er ook voor kiezen nakoming te vorderen al dan niet op straffe van de verbeurte van een dwangsom. Daarbovenop kunt u uw schade verhalen door eventueel een schadevergoeding wegens geleden schade door de tekortkoming te vorderen. 

Tip! Laat eerst een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur de bouwgebreken, oplevergebreken of slecht uitgevoerde werkzaamheden in kaart brengen al dan niet met een kosten herstelraming door derden. Nodig de slechte aannemer uit in het kader van hoor en wederhoor om bij het onderzoek aanwezig te zijn. in 90% van de bouwconflicten voorkomt dit verdere escalatie. Komt u er dan niet uit raadpleeg dan een rechtsbijstand of bouwrecht advocaat.

Heeft u vragen over een bouwconflict of een bepaalde bouwexpertise onderzoek. Neem dan contact op met Nederlands register bouwkundig Inspecteurs. Of kijk in het register van register bouwkundig inspecteurs.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden