Geschil bouw

Nederlands register bouwkundig inspecteurs wordt vaak geraadpleegd bij een geschil bouw of bij een geschil verbouw. Register bouwkundig inspecteurs ziet toe op de onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde van de aangesloten register bouwkundig inspecteur (Rbi) bij een geschil bouw of verbouw.

Gecertificeerde register bouwkundig inspecteurs worden vaak ingeschakeld bij bouwgeschillen (expertise en contraGeschil bouw of verbouw expertise) inzake o.a. bouwgebreken, Afwijking t.o.v. de overeenkomst, Afrekening meer-, minderwerk, bouwtijdoverschrijding. Dit omdat een register bouwkundige zich dient te houden aan de richtlijnen en de beroeps en gedragscode van stichting NRBI. De register bouwkundig inspecteurs (Rbi-ers) onderscheiden zich bij een geschil bouw, verbouw of renovatie in de hoofdzaken van bijzaken en houden vooral van duidelijkheid. Zonder omwegen, rechtdoorzee en onafhankelijk. 

Daarnaast ondersteunen zij bij een geschil bouw of verbouw het (bouw) proces waar meningsverschillen zijn ontstaan tijdens lopende werken, slaan bruggen, geven adviezen en komen met oplossingen. Hiervoor plegen de rbi-ers nauwlettend bouwtoezicht, controle op uitvoering en nakoming en beleggen zo nodig overleggen om het geschil van de bouw of verbouw te stroomlijnen..

Bouwgebreken of slechtuitgevoerde werkzaamheden aannemer

Waar gewerkt wordt kunnen ook bouwfouten of bouwgebreken ontstaan, ook kan door het ontbreken van communicatie en de juiste voorzorgsmaatregelen bouwschaden ontstaan bij het ontwerp of in de uitvoering. Ook spelen materiaalkeuze, deugdelijke detaillering en betrokkenheid van de vaklieden een belangrijke rol. Het opsporen van de ware oorzaak van bouwgebreken, slecht uitgevoerde werkzaamheden door aannemer of bouwfouten, of het bepalen van de geldelijke of andere gevolgen en de beoordeling van de aansprakelijkheid zijn de taak van een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur binnen een geschil bouw of verbouw.

Rechtszaak / Arbitrage bij een geschil bouw

Register bouwkundig inspecteurs (Rbi-ers) zijn op persoonsniveau gecertificeerd binnen stichting NRBI in het uitvoeren van een deskundigenonderzoek, verslaglegging van bouwschaden / bouwgebreken en bouwmediation en het opstellen van expertise rapportages, deskundigenberichten, begrotingen m.b.t. de herstelkosten, in arbitrage zaken, kort gedingen / rechtszaken. Een helder expertiserapport verduidelijkt niet alleen de oorzaak en zal de rechtsgang ondersteunen, maar vergemakkelijkt ook de onderhandelingen over de (herstel) kosten. 

Bouwmediation bij een geschil bouw of verbouwing

Bij het bouwen / verbouwen of renoveren van woningen ontstaat vaak een geschil over de bouw en kunnenVakkundiggekeurd bij een geschil bouw of verbouw bouwgeschillen of grote bouwconflicten ontstaan wanneer niet geleverd wordt  conform het beginsel ‘goed en deugdelijk werk’, de Schriftelijk Overeenkomst, Bestek, Tekeningen, het Bouwbesluit of de afrekening meer-minderwerk. In geval van een bouwgeschil ofwel bouwconflict kan door bouwmediation met de betrokken partijen veelal alsnog een minnelijke regeling worden bereikt. Register bouwkundig inspecteurs leveren bouwtechnische ondersteuning in de vorm van een onafhankelijke expertise rapportage en/of een bindend advies, zo nodig het voeren van directie / begeleiden tijdens het bouwmediation bouwproces.

Voordelen bouwmediation bij een geschil bouw:

  1. Register bouwkundig inspecteur houdt zich aan de beroeps en gedragscode van stichting NRBI. Onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.
  2. Inzicht in het geschil bouw of verbouw brengt vaak wederzijds begrip;
  3. Partijen worden in het kader van hoor en wederhoor gehoord. 
  4. Een bouwmediation brengt vaak beide partijen weer op een lijn. Dure procedures en rechtszaken worden hiermee voorkomen.
  5. Een zaakdeskundige geeft een bindend advies

 

Bouwgeschillen expertise bij een geschil bouw of verbouw

Bij een geschil bouw of verbouw is kan men een bouwgeschillen expertise laten uitvoeren of bouwmediation. Een bouwgeschillen expertise bij een geschil bouw of verbouw moet ten alle tijde uitgevoerd worden door een onafhankelijk bouwkundig expert in bouwgeschillen of verbouwgeschillen. Deze bouwkundige dient de kwaliteit, kennis en kunde te bezitten en zich te houden aan beroeps en gedragscodes. Heeft u een geschil in de bouw of een geschil bij een verbouwing. Laat uw geschil in kaart brengen. Vragen? Neem contact met ons op. Of kijk in het register van register bouwkundig inspecteurs 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden