Werkwijze kwaliteit door toezicht

Deskaudits
NRBI zal op regelmatige basis en steekproefsgewijs informatie opvragen bij alle Register-Bouwkundig Inspecteurs, bijvoorbeeld via een vragenlijst op het internet of binnen het online register. 

Veldaudits
Daarnaast zal het NRBI steeksproefsgewijs veldaudits organiseren gezamelijk met de serviceprovider(s) ter plaatse. Hierbij wordt met u besproken hoe u te werk gaat en gebruik van systemen en verschaft u de auditor inzicht in een aantal door u behandelde dossiers.
 
Het toezicht is, behalve op het naleven van de Gedrags- en Beroepsregels en reglementen in algemene zin, ook gericht op uw werkwijze, zoals die blijkt uit uw bouwinspectie rapporten. NRBI-toezicht is geen validatie van inspectierapport m.b.t. het achterstallig onderhoud, gebreken en herstel kosten ramingen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing ligt bij de Register Bouwkundig Inspecteur(RBI).
 
De informatie die het team Doorlopend-Toezicht van NRBI verzamelt, wordt geanalyseerd en beoordeeld. Ook de informatie die u zelf opvoert, zoals gevolgde PE-opleidingen en reviews worden in deze controle meegenomen. De verzamelde informatie wordt door NRBI vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.

 
Wat wordt er van u verwacht?
Er wordt van u als Register Bouwkundig Inspecteur (RBI'er) o.a. verwacht dat u een compleet dossier heeft en dat u al uw overwegingen ook verwoordt in uw bouwkundig rapport. De reglementen bieden u een helder beeld van de vereisten.
 
De tijdsbesteding die van u gevraagd wordt voor het doorlopend toezicht zelf, is beperkt tot het periodiek verstrekken van de gevraagde informatie en de medewerking aan de veldaudits op locatie. Binnen een veldaudit loopt een auditer mee op locatie en bespreekt daarna met u zijn bevindingen. 
 
Beroeps en gedragscode
De Gedrags- en Beroepsregels en reglementen van NRBI zijn van toepassing. Als Register Bouwkundig Inspecteur bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.
 
Extra kosten veldaudit
NRBI brengt voor het doorlopend toezicht extra kosten in rekening; 450 euro voor een veldaudit op locatie. Wanneer een audit uitwijst dat een her-audit noodzakelijk is, dan zal NRBI de kosten van deze her-audit apart in rekening brengen tegen hetzelfde tarief. Een veldaudit vindt 1 keer per 2 jaar plaats, voor iedere Bouwkundig Inspecteur. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden