Werkwijze kwaliteit door toezicht

Desk audits
NRBI zal op regelmatige basis en steekproefsgewijs informatie opvragen bij alle Register-Bouwkundig Inspecteurs, bijvoorbeeld via een vragenlijst op het internet of binnen het online register. 

Veld audits
Daarnaast zal NRBI steeksproefsgewijs veld audits organiseren gezamelijk met de service provider(s) ter plaatse. Hierbij wordt met u besproken hoe u te werk gaat en gebruik van systemen en verschaft u de auditor inzicht in een aantal door u behandelde dossiers.
 
Het toezicht is behalve op het naleven van de Gedrags- en Beroepsregels en reglementen in algemene zin, ook gericht op uw werkwijze, zoals die blijkt uit uw bouwinspectie rapporten. NRBI-toezicht is geen validatie van inspectie rapport m.b.t. het achterstallig onderhoud, gebreken en herstel kosten ramingen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing ligt bij de Register Bouwkundig Inspecteur(Rbi).
 
De informatie die het team Doorlopend-Toezicht van NRBI verzamelt, wordt geanalyseerd en beoordeeld. Ook de informatie die u zelf opvoert, zoals gevolgde PE-opleidingen, en reviews wordt in deze controle meegenomen. De verzamelde informatie wordt door NRBI vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.

 
Wat wordt van u verwacht?
Er wordt van u als Register Bouwkundig Inspecteur onder meer verwacht dat u een compleet dossier heeft en dat u al uw overwegingen ook verwoordt in uw bouwkundig rapport. De reglementen bieden u een helder beeld van de vereisten.
 
De tijdsbesteding die van u gevraagd wordt voor het doorlopend toezicht zelf, is beperkt tot het periodiek verstrekken van de gevraagde informatie en de medewerking aan de veld audits op lokatie. Binnen een veldaudit loopt een auditer mee op lokatie en bespreekt daarna met u ijn bevindingen. 
 
Beroeps en gedragscode
De Gedrags- en Beroepsregels en reglementen van NRBI zijn van toepassing. Als Register Bouwkundig Inspecteur bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.
 
Extra kosten veldaudit
NRBI brengt voor het doorlopend toezicht extra kosten in rekening namelijk 450 euro voor een veldaudit op lokatie. Wanneer een audit uitwijst dat een her-audit noodzakelijk is, dan zal NRBI de kosten van deze her-audit apart in rekening brengen tegen het zelfde tarrief. Een veldaudit vindt 1x per/2 jaar per Register Bouwkundig inspecteur plaats. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden